Om Kildemarkedet

Find os

Alleen 1, 3220 Tisvildeleje

Kontakt

Formand

Susie Henriksen

26 24 78 84

formand@kildemarkedet.dk

  

Næstformand 

Villy Jensen

26 70 85 37

Mail


Kontakt til udstillere

Lisbet Erck

26 12 46 73

udstiller@kildemarkedet.dk


Kasserer

Jetta Jul-Larsen

30 50 46 68

kasserer@kildemarkedet.dk

Om foreningen

Foreningens navn: "Kildemarked i Tisvilde"

Foreningens hjemsted: Tisvilde By, 3220 Tisvildeleje, Gribskov Kommune

CVR: 30769880

 

Foreningens formål

Tilrettelægge og afholde "Kildemarked i Tisvilde".

Arrangementet skal have en karakter, som muligt svarer til de 'historiske' kildemarkeder  - og en organisation, som har til hensigt at styrke fællesskabet i

lokalsamfundet i Tisvilde.

 

'Kildemarkedet' skal finde sted en weekend sidst i juli eller først i august.

 

Medlemmer

De personer, der aktivt har medvirket ved afvikling af Kildemarkedet det pågældende år.

 

Foreningens overskud

Anvendes efter bestyrelsens beslutning til gennemførelse af de næste års Kildemarked.

 

Det kan også anvendes - efter bestyrelsens beslutning efter særlig ansøgning

- som tilskud til kulturelle formål i Tisvilde.

 

Foreningens bestyrelse

Susie Henriksen (formand)

Telefon 26 24 78 84 -formand@kildemarkedet.dk


Villy Jensen (næstformand)

Telefon 26 70 85 37 - Mail 


Lisbeth Erck (kontakt til udstillere)

Telefon 26 12 46 73 - udstiller@kildemarkedet.dk


Jetta Jul-Larsen (kasserer)

Telefon 30 50 46 68 - kasserer@kildemarkedet.dk


Bestyrelses medlemmer


Anni Larsen 

Telefon 22 16 59 90


Torben Egholm

Telefon 40 37 09 60


Pia Eliassen

Telefon 24 49 33 40

 

Vedtægter for foreningen ’Kildemarked i Tisvilde’

§ 1.  Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er: Kildemarked i Tisvilde.

Foreningens hjemsted: Tisvilde By, 3220 Tisvildeleje

 

§ 2. Foreningens formål

 Foreningens formål er at tilrettelægge og afholde ’Kildemarked i Tisvilde’. Arrangementet skal have en karakter, som mest muligt svarer til de ’historiske’ kildemarkeder - og en organisation, som har til hensigt at styrke fællesskabet i lokalsamfundet i Tisvilde.

 

’Kildemarkedet’ skal finde sted en weekend i august, fortrinsvis den sidste weekend i skoleferien.

 

§ 3. Medlemmer

Medlemmer er de personer, som aktivt har medvirket ved afvikling af Kildemarkedet det pågældende år.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes i november måned. Indkaldelsen, indeholdende dagsorden, sker med mindst 4 ugers varsel ved annoncering i Tisvilde-Nyt og/eller lokalpressen.

En lovligt indkald generalforsamling vil altid være beslutningsdygtigt.

 

 Dagsorden skal altid mindst afholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning.

3. Regnskab.

4. Forslag fra bestyrelsen:

     Planer fra det kommende år.

     Fastsættelse af medlemskontingent.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af suppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter.

8. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.

9. Eventuelt.

 

Ethvert medlem kan fremsætte forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Forslag skal fremsættes skriftligt med forslagsstillerens underskrift og skal være formanden i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflerhed.

Alle medlemmer har én og kun én stemme.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens beslutning.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer over for formanden med deres underskrift og samtidig angivelse af dagsorden udtrykker ønske herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes til afholdelse senest 4 uger, efter at formanden har modtaget ønsket herom.

Reglerne for ordinær generalforsamling finder her tilsvarende anvendelse.

 

§ 5. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år. Genvalg er muligt. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsens medlemmer er ulønnede.

Bestyrelsens beslutninger træffes i møder.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer – heriblandt formanden eller næstformanden er til stede. Den træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen skal gennem Tisvilde-Nyt orientere foreningens medlemmer om bestyrelsens arbejde.

 

§ 6.  Regnskab og økonomi

Foreningens regnskab følger foreningsåret 15.10 – 14.10

 

Kontingent

Generalforsamlingen kan beslutte, at medlemskontingent er betalt af medlemmernes arbejdsindsats det pågældende Kildemarkedsår.

Foreningens arbejde finansieres - ud over medlemskontingent – ved tilskud, ved frivillige bidrag og ved overskud af evt. aktiviteter.

 

Foreningens overskud skal anvendes efter bestyrelsens beslutning til gennemførelse af de næste års ’Kildemarked og Opera’. Det kan også anvendes – efter bestyrelsens beslutning efter særlig ansøgning som tilskud til kulturelle formål i Tisvilde.

Kassereren udarbejder regnskab, som efter foretaget revision og godkendelse af bestyrelsen skal forelægges på den ordinære generalforsamling.

 

§ 7. Om vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægtsændringer kan kun ske, hvis det besluttes på en ordinær generalforsamling.

 

Vedtægtsændringerne skal besluttes på generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§ 8. Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen.

Foreningen hæfter for sine forpligtelser kun med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Det påhviler ikke bestyrelsens medlemmer eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

 

§ 9. Opløsning af foreningen

Opløsning af foreningen skal/og kan kun besluttes på en ordinær generalforsamling. Hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for opløsningen. Såfremt at beslutning om opløsning af foreningen

vedtages, skal generalforsamlingen i samme møde vælge en likvidator.

I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue tilfalde kulturelle formål i Tisvilde efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling afholdt i Tisvilde den 28. dec. 2000