Foreningen Foreningens navn: "Kildemarked I Tisvilde"
Foreningens hjemsted: Tisvilde By, 3220 Tisvildeleje, Gribskov Kommune
Foreningens formål:

Tilrettelægge og afholde "Kildemarked i Tisvilde".
Arrangementet skal have en karakter, som muligt svarer til de 'historiske' kildemarkeder
 - og en organisation, som har til hensigt at styrke fællesskabet i
lokalsamfundet i Tisvilde.

'Kildemarkedet' skal finde sted en weekend sidst i juli eller først i august.

Medlemmer: De personer, der aktivt har medvirket ved afvikling af
Kildemarkedet det pågældende år.

Foreningens overskud: Anvendes efter bestyrelsens beslutning til gennemførelse
af de næste års Kildemarked.
Det kan også anvendes - efter bestyrelsens beslutning efter særlig ansøgning
- som tilskud til kulturelle formål i Tisvilde.

Foreningens bestyrelse:

Anette Hertz (formand)
Telefon 40 98 86 72
ahz@kildemarkedet.dk

Trine Preisler (næstformand /kontakt til udstillerne)
Telefon 22 83 36 46
trinep@mail.tele.dk

Jetta Jul-Larsen (kasserer) 30 50 46 68
Susie Henriksen 26 24 78 84
Ole Larsen 20 24 84 83
Pernille Hossy 40 91 34 81
Dennis Duelund 30 62 30 21

Suppleanter:
Inge Walmar 48 70 76 24
Claus Walmar 48 70 25 26

Vedtægter

Vedtægter for foreningen ’Kildemarked i Tisvilde’

§ 1.  Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er: Kildemarked i Tisvilde.
Foreningens hjemsted: Tisvilde By, 3220 Tisvildeleje
 
§ 2. Foreningens formål:
 Foreningens formål er at tilrettelægge og afholde ’Kildemarked i Tisvilde’. Arrangementet skal have
en karakter, som mest muligt svarer til de ’historiske’ kildemarkeder - og en organisation, som har til hensigt at
styrke fællesskabet i lokalsamfundet i Tisvilde.

’Kildemarkedet’ skal finde sted en weekend i august, fortrinsvis den sidste weekend i skoleferien.

 § 3. Medlemmer:
Medlemmer er de personer, som aktivt har medvirket ved afvikling af Kildemarkedet det pågældende år.

 §4. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen afholdes i november måned. Indkaldelsen, indeholdende dagsorden, sker med mindst
4 ugers varsel ved annoncering i Tisvilde-Nyt og/eller lokalpressen.
En lovligt indkald generalforsamling vil altid være beslutningsdygtigt.

 Dagsorden skal altid mindst afholde flg. punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab.

4. Forslag fra bestyrelsen:

     Planer fra det kommende år.

     Fastsættelse af medlemskontingent

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af suppleanter.

7. Valg af revisor og revisorsuppleanter.

8. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne.

9. Eventuelt

 Ethvert medlem kan fremsætte forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
Forslag skal fremsættes skriftligt med forslagsstillerens underskrift og skal være formanden i hænde
senest 2 uger inden generalforsamlingen.
 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflerhed.
Alle medlemmer har én og kun én stemme.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens beslutning
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når mindst 1/3 af foreningens medlemmer over for
formanden med deres underskrift og samtidig angivelse af dagsorden udtrykker ønske herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes til afholdelse senest 4 uger, efter at formanden har
modtaget ønsket herom.
Reglerne for ordinær generalforsamling finder her tilsvarende anvendelse.

§ 5. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år. I lige årstal vælges 4 medlemmer af bestyrelsen,
i ulige årstal vælges 3 medlemmer. Genvalg er muligt. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter
generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær-
Bestyrelsens medlemmer er ulønnede.
Bestyrelsens beslutninger træffes i møder.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer – heriblandt formanden
eller næstformanden er til stede. Den træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen skal gennem Tisvilde-Nyt orientere foreningens medlemmer om bestyrelsens arbejde.

 § 6.  Regnskab og økonomi 

Foreningens regnskab følger foreningsåret 15.10 – 14.10

 Kontingent:

Generalforsamlingen kan beslutte, at medlemskontingent er betalt af medlemmernes arbejdsindsats
det pågældende Kildemarkedsår.
Foreningens arbejde finansieres - ud over medlemskontingent – ved tilskud, ved frivillige bidrag og
ved overskud af evt. aktiviteter.

Foreningens overskud skal anvendes efter bestyrelsens beslutning til gennemførelse af de næste års
’Kildemarked og Opera’. Det kan også anvendes – efter bestyrelsens beslutning efter særlig ansøgning
som tilskud til kulturelle formål i Tisvilde
 Kassereren udarbejder regnskab, som efter foretaget revision og godkendelse af bestyrelsen skal
forelægges på den ordinære generalforsamling.

 § 7: Om vedtægtsændringer:

 Ændringer af vedtægtsændringer kan kun ske, hvis det beslutte på en ordinær generalforsamling.

Vedtægtsændringerne skal besluttes på generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 8. Tegning og hæftelse:
 Foreningen tegnes af formanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen.
Foreningen hæfter for sine forpligtelser kun med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Det påhviler ikke bestyrelsens medlemmer eller foreningens medlemmer nogen personlig heftelse
 for foreningens forpligtelser.

§ 9: Opløsning af foreningen:

 Opløsning af foreningen skal/og kan kun besluttes på en ordinær generalforsamling. Hvor mindst 2/3
af de tilstedeværende stemmer for opløsningen. Såfremt at beslutning om opløsning af foreningen
vedtages, skal generalforsamlingen i samme møde vælge en likvidator.
 I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue tilfalde kulturelle formål i Tisvilde efter
generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

 Vedtaget på stiftende generalforsamling afholdt i Tisvilde den 28. dec. 2000